Privacy Statement†Privacy statement van Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut

Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut, gevestigd te Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24461498, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut met informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.††††† Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieŽn natuurlijke personen van wie Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut persoonsgegevens verwerkt:

a.†††††† (PotentiŽle) patiŽnten;

b.††††† Bezoekers aan de praktijk van Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut;

c.†††††† Bezoekers van de websites, Karelmatla.nl, karelmatla-praktijkinfo.nl, haptotherapie-karelmatla.nl

d.††††† Deelnemers aan bijeenkomsten van Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut

e.†††††† Sollicitanten, stageaires;

f.††††††† Alle overige personen die met Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut contact opnemen of van wie Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut persoonsgegevens verwerkt.

2.††††† Verwerking van persoonsgegevens

Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut verwerkt persoonsgegevens die:

a.†††††† Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.††††† Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.†††††† Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d.††††† †Eventuele foto’s, video of geluidsopnamen worden alleen gemaakt na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon. Deze wordt geÔnformeerd over het doel (bv. Deskundigheidsbevordering). De opnamen worden na gebruik vernietgd.

3.††††† Doeleinden verwerking

Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.†††††† Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.††††† Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.†††††† Het verbeteren van de praktijkwebsite www.Karelmatla.nl, www.haptotherapie-karelMatla.nl, Karelmatla.praktijkinfo.nl

d.††††† Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e.†††††† Het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4.††††† Rechtsgrond

Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut verwerkt persoonsgegevens op basis van ťťn van de volgende rechtsgronden:

a.†† Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vůůr de intrekking;

b.†† Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.†† Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.†† Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.††††††††† Verwerkers

Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut persoonsgegevens verwerken. Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.††††††††† Persoonsgegevens delen met derden

Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciŽle doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7.††††††††† Doorgifte buiten de EER

Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8.††††††††† Bewaren van gegevens

Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.†††††† Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.††††† (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.†††††† Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:† †††5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d.††††† Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e.†††††† Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.††††††††† Wijzigingen privacystatement

Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.†††††† Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@karelmatla.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut] persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen Karel Matla Psycho- en Haptotherapeut door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@karelmatla.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).